Tuesday, 30 May 2023

Pakalpojumi

zimaTOPOGRĀFISKIE DARBI

• topogrāfiskā uzmērīšana un plānu izgatavošana mērogos 1:250, 1:500, 1:1000 un 1:2000
• divdimensionālā un trīsdimensionālā topogrāfiskā uzmērīšana
• apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana
• Plānu noformēšana MicroStation un AutoCad vidē.

Topogrāfisko plānu izgatavošanu veicam kombinējot aerofotogrāfēšanu ar tradicionālajām ģeodēziskās uzmērīšanas metodēm, iegūstot pietiekoši precīzus datus.
Šo metožu kombinēšana nodrošina ātru un kvalitatīvu topogrāfisko plānu izgatavošanu plašām teritorijām: ceļiem, karjeriem, mežiem, dzelzceļam u.c.

VISA VEIDA ĢEODĒZISKIE DARBI

• būvasu nospraušana,
• inženierkomunikāciju nospraušana
• ielu, ceļu un laukumu nospraušana
• ģeodēzisko atbalsta punktu /tīklu ierīkošana un uzmērīšana
• datu bāzu izveidošana
• inženierkomunikāciju un ielu segumu izpilduzmērīšana
• inženiertehnisko būvju deformāciju monitorings
• 3-dimensionālā uzmērīšana
• izpilddokumentācijas izgatavošana
• citi inženierģeodēziskie darbi pēc klienta pieprasījuma

AEROFOTOGRĀFIJAS IZGATAVOŠANA

• aerofotografēšana ar digitālu aerofoto kameru izmantojot bezpilota lidaparātu.
Šāds pakalpojums nepieciešams, ja no digitālajiem datiem plānots izgatavot kādu no fotogrammetriskajiem produktiem - ortofoto vai topogrāfisko plānu.

ORTOFOTO IZGATAVOŠANA

Pakalpojums nepieciešam sfērām, kur vajadzīga ģeotelpiskā informācija ;
- meža inventarizācijai;
- vides monitoringam;
- hidrotehnisko būvju drošības kontrolei;
- plūdu prognozēšanai;
- transporta objektu inženierizpētei;
- derīgo izrakteņu ieguves monitoringam
- dažādu objektu būvniecības projektēšanai ;
- lauksaimniecības -lauku platību un kultūru kontrolei.
Mēs izgatavojam digitālos ortofoto attēlus dažādos mērogos visā Latvijas teritorijā.

VIRSMU MODEĻU IZGATAVOŠANA

Izgatavojam 3D Virsmas un reljefa modeļus,kuri ir uz aeorofotogrametriskas bāzes sagatavoti produkti, un ar speciālu programmatūru apstrādāti dati, kas digitālā veidā sniedz informāciju par zemes virsmas reljefu un visiem uz tās esošajiem objektiem. 3D virsmas modeļus kā pamatmateriālus var tālāk izmantot ģeogrāfiskās informācijas apkopošanai, attēlošanai un prognozēšanai.

ulicaTILPUMU APRĒĶINI

• materiālu tilpumu aprēķini
• karjeru izstrādes tilpuma aprēķināšana

KADASTRĀLĀ UZMĒRĪŠANAS DARBI

• Robežu instrumentālā uzmērīšana un zemes robežu plānu izgatavošana,
• Apgrūtinājumu un situācijas plānu izgatavošana
• Nomas robežplānu izgatavošana
• zemes gabalu robežu noteikšana dabā
• robežu atjaunošana
• Plānu izgatavošana būvju reģistrācijai zemesgrāmatā
• Zemes transformācijas plānu izgatavošana un platību uzmērīšana

ZEMES IERĪCĪBA DARBI

• zemes ierīcības projektu izstrāde
• zemes ierīcības projektu saskaņošana
Zemes ierīcības projektu izstrādā, kad tiek veikta: zemes gabalu sadalīšana; zemes gabalu starpgabalu likvidēšana; zemes apvienošana (konsolidācija); zemes gabalu robežu pārkārtošana; piekļūšanas iespēju nodrošināšana zemesgabalam.

VIETĒJO ĢEODĒZISKO TĪKLU APSEKOŠANA

• ģeodēzisko punktu apsekošana, izvērtēšana un apsekošanas pārskata sagatavošana